ARSA Framework 5G

อาษาเฟรมเวิร์ค 5G x สตาร์ทอัพ x สมาร์ทซีตี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด

สตาร์ทอัพหรือวิสาหกิจเริ่มต้น

สตาร์ทอัพไม่ใช่แค่เรื่องของคนกลุ่มใด หรือส่วนราชการใดเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน เพื่อสร้างประเทศไปสู่การเป็น “ชาติสตาร์ทอัพ” ที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโต คนไทยได้งานทำอันคุ้มค่า ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนไทยให้หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศรายได้สูงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

สมาร์ทซีตี้หรือเมืองอัจฉริยะ

สมาร์ทซีตี้คือเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย ในการนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รัฐบาลได้แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเป็นการร่วมมือของหลายหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดการบรูณาการอันประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. กระทรวงคมนาคม และ สำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. กระทรวง พลังงาน โดยตั้งสำนักงานเมืองอัจฉริยะแห่ง ประเทศไทย ขึ้นเพื่อดำเนินการผลักดันขับเคลอื่น ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ประชากร มุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศไทยสู่ยุคใหม่อย่างมั่นคง

อาษาเฟรมเวิร์ค 5G

จากนโยบายสตาร์ทอัพและสมาร์ทซีตี้จากทางภาครัฐ ทำให้เกิดพลังการสร้างสรรค์แบบไร้รอยต่อผสานเทคโนโลยีในยุค 5G เข้ากับแพลทฟอร์มในทุกสรรพสิ่ง “อาษาเฟรมเวิร์ค” เฟรมเวิร์คสำหรับสร้างแอปในยุค 5G เพื่อให้บริการประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเจริญสู่ทุกชุมชนทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชนและ SME ลดการแอปกระจุกเว็บกระจาย สามารถช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม (Social Change) เป็นเชิงประจักษ์และจับต้องได้ โดยในปีแรกได้ดำเนินการแล้วเสร็จกับหน่วยงานนำร่อง (Pilot Project) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันอัจฉริยะ 5 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

อาษาเฟรมเวิร์ค ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2019

arsa_tu_top9_head

อาษาเฟรมเวิร์คได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2019 เมื่อวันที่ 3 มการาคม 2563
https://www.facebook.com/thammasat.uni/posts/2648265385222975

arsa_tu_top9_img

DeepTech Home “ผศ.ดร.อาษา” นักพัฒนา ARSA FRAMEWORK/GAME สตาร์ทอัพสาย DEEPTECH

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562

https://tu.ac.th/thammasat-deep-tech-arsa-framework

แอปพลิเคชันอัจฉริยะ 5 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

บางลำพู

พิพิธบางลำพูจากกรมธนารักษ์ 

IMG_1579

บ้านบานเย็น บ้านโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 

2-8 poster

โรงละครแห่งชาติจากกรมศิลปากร

poster

พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่จากวัดเทพธิดาราม 

poster

เครื่องปั้นดินเผาของลุงสุรัตน์ เกาะเกร็ด ที่ได้รับ OTOP ระดับ 5 ดาว 

Local Startups

แอปพลิเคชันทั้ง 5 คือตัวแทนของ Local Startups ที่จะเข้ามาใช้องค์ความรู้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ชุมชน เพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การนำทาง การวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้เกิดการเชื่อมข้อมูลด้วย Open Data ระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชนแบบไร้รอยต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบในยุคของสมาร์ทซีตี้ 5G ด้วยอาษาเฟรมเวิร์ค อีกทั้งยังเป็นการตอบโจทย์ในการเข้าไปร่วมกับชุมชน ร่วมกันเรียนรู้ และให้ความช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน องค์กรต่างๆด้วยเทคโนโลยีแอปในยุค 5G และเกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม สถาบันอาษาจะขออาสาเพื่อนำพลังของอาษาเฟรมเวิร์ค 5G ร่วมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วประเทศในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่และร่วมสร้างสรรค์แอปนวัตกรรมชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดขึ้นในยุค 5G ซึ่งจะช่วยพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมได้จำนวนมาก โดยผ่านจิตวิญญาณธรรมศาสตร์” หรือ “Thammasat Spirit” ที่ปลูกฝังให้ทุกคนไม่ให้มองแต่เพียงตนเอง แต่มองสังคม ประเทศแลประชาคมโลก

ชวนใกล้ชิดกับอาษาเฟรมเวิร์คให้มากขึ้น

จากตัวอย่างแอปพลิเคชันต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยอาษาเฟรมเวิร์คในงานด้านสมาร์ทซีตี้และสตาร์ทอัพที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ชวนทุกท่านลองขยับเข้ามาเพื่อใกล้ชิดกับเฟรมเวิร์คที่ชื่ออาษากันให้มากขึ้น โดยมาลองเริ่มจาก อาษาเฟรมเวิร์คคือเทคโนโลยีฐานในทุกสรรพสิ่ง (Platform of Things) สามารถเชื่อมโยงและรองรับ การประมวลผล, การแสดงผล, การติดต่อสื่อสารผ่าน Cloud ได้แบบ One Stop Service โดยสามารถประยุกต์ใช้งานในยุค 5G ได้ดังต่อไปนี้

 1. DeepTech / AI นำไปสร้างปัญญาประดิษฐ์ด้วยอัลกอริทึม DeepLearning หรือ MachineLearning 
 2. MarTech / BigData Analytic นำไปสร้างแผนการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทาง Data Science 
 3. FinTech / Blockchain นำไปสร้าง ICO สกุลเงินดิจิทัลและเขียนอัลกอริทึม Blockchain 
 4. MedTech EdTech UX/UI นำไปสร้าง UX/UI ทางด้านการแพทย์และการศึกษาในทุกระดับชั้น
 5. AgTech / Controller นำไปควบคุมอุปกรณ์ Hardware ต่างๆผ่านทาง Cloud และ Smart Devices 
 6. ioT / {REST:API} ควบคุมอุปกรณ์ ioT ผ่าน Representational State Transfer {REST API} 
 7. UAV / TCP/UDP ควบคุม/ประมวลผล อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) ผ่านโปรโตคอล TCP หรือ UDP

คลิปสัมภาษณ์อาษาเฟรมเวิร์ค กับรายการสนทนาสถาบัน เครือข่ายวิทยุสถาบัน เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 12.40-13.00 น.

คลิปสัมภาษณ์รายการที่นี่ 92 วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 10:30 น.

การรับรองคุณภาพของผลงานอาษาเฟรมเวิร์ค

award_all
 1. ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับรางวัลประกาศเกียรติคุณ: ผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รับเงินรางวัล 100,000 บาท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 2. อาษาเฟรมเวิร์คได้คัดเลือกเป็นผลงานเด่น Thailand Tech Show 2019 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 3. ได้รับรางวัล IP Champion 2562 ในหมวดทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาลิขสิทธิ์ ประเภทบุคคลธรรมดา จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 4. ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับดีมาก: ผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รับเงินรางวัล 250,000 บาท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 5. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Thailand ICT Awards 2018 (TICTA) ในหมวด Business Service (ICT Services Solutions) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยเป็นปีที่ 15 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดงาน The Asia Pacific ICT Alliance Awards 2018 (APICTA) ปีที่ 18 ณ เมืองกวางเจา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2561
 6. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่น ในหมวด Digital Content (DLC) รับเงินรางวัล 40,000 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมประกวด ASEAN ICT Awards 2018
 7. ได้รับรางวัลผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจากงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
 8. ได้รับรางวัลผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจากงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
 9. ได้รับรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) ประเภทที่ 3 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
 10. ได้รับรางวัลผลงานที่นำเสนอดีที่สุดบนเวที Investment Pitching จากงาน Thailand Tech Show 2019 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 11. ได้รับรางวัลขวัญใจ Expert สาขาซอฟต์แวร์และดิจิทัลจากงาน Research Connect เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 12. ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโกให้แสดงผลงานแอ็คแซ็กจากเกมซารอส เรียล แบทเทิ้ลโดยผศ.ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด ในนิทรรศการนานาชาติ "พหลพักตรารามายณะ" The Many Faces of Ramayana ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-24 พฤศจิกายน 2562
 13. ขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับรองเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
 14. ลิขสิทธิ์รับรองโดยสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รับรองเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

อาษาเฟรมเวิร์คคว้ารางวัลผลงานที่นำเสนอดีที่สุดบนเวที Investment Pitching จากงาน Thailand Tech Show 2019 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 จัดโดย สวทช.

อาษาเฟรมเวิร์ค กับโครงการ TGI x INNOMAC ACCEL VISION AND AI TECH STARTUP

ฟีดแบกผู้ใช้งานอาษาเฟรมเวิร์ค

การศึกษาตลอดชีวิตกับอาษาเฟรมเวิร์ค

logo_course_opz

อาษาเฟรมเวิร์คเปิดให้บริการคอร์สออนไลน์ ฟรี! 7 x 24 ชม. กับพี่น้องประชาชนทั่วโลกผ่านทางแพลทฟอร์มการเรียนการสอนของ Udemy กับคอร์สเรียนที่ชื่อว่า ARSA Framework: Master of ARSA Script.โดยมีผู้เรียนทั่วโลกไปแล้วกว่า 4,817 คน หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรีตามลิงก์ด้านล่าง

https://www.udemy.com/arsa-framework-master-of-arsa-script

สรุป

arsa_framework_logo_2019

อาษาเฟรมเวิร์ค 5G คือผู้นำด้านสตาร์ทอัพ x สมาร์ทซีตี้ ที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกผลักดัน Startup จากภาครัฐเข้าไปสู้ ชุมชน และ SMEs ได้อย่าง Prototype Fast, Production Faster ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมา เป็นไปอย่างรวดเร็ว รู้ผลลัพธ์เร็วกว่า เกิดการวางแผนว่าควรไปต่ออย่างไรหรือวางกลยุทธ์ใดที่จะเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ มีการเชื่อมโยงกับ *แพลทฟอร์มการเงินได้ทุกแห่งบนโลกและสุดท้ายสามารถทำซ้ำ (Repeatable) และขยาย (Scalable) ผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดทั่วโลกได้ผ่าน Cloud

 

ประชาชนทุกคนจะได้เข้าถึงขุมพลังของเทคโนโลยี อาษาเฟรมเวิร์ค 5G ที่จะช่วยสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำในการสร้างผลิตภัณฑ์ในทุกมิติ ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลา มหาวิทยาลัยและอายุ เมื่อประชาชนมีโอกาส ประเทศก็มีโอกาสที่จะหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศรายได้สูงในไม่ช้าด้วยอาษาเฟรมเวิร์ค ในยุค Innovated in Thailand

*เชื่อมโยงผ่านทาง {REST:api}

อ้างอิง

[1] ปักธง 5 ยุทธศาสตร์ TRANSFORMATION มุ่งสู่การเป็น ‘มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต’. https://tu.ac.th/thammasat-transformation-defining-the-future 

[2] นิยาม “เมืองอัจฉริยะ”. https://smartcitythailand.or.th 

[3] อว. เปิดม่าน!! งาน Startup Thailand 2019 นำไทยสู่การเป็น “ชาติสตาร์ทอัพ” ปักธงกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ “สุวิทย์” ชูวิสัยทัศน์ไทยผนึกชาติอาเซียน สู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก. https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/304-startup-thailand-2019

[4] อาษาเฟรมเวิร์ค. http://www.arsa.ai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *