ARSA Framework 5G

ธรรมศาสตร์ผู้นำ สตาร์ทอัพ x สมาร์ทซีตี้ ด้วยอาษาเฟรมเวิร์ค 5G

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน

67274911_1747412442232145_4855463199597658112_o

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปรียบประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร มาเป็นเวลากว่า 84 ปีโดยอธิการบดีคนปัจจุบัน รองศาสตราจารย์  เกศินี วิฑูรชาติได้มีนโยบายกำหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ผ่าน 5 ยุทธศาสตร์เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ ผลักดันให้ขับเคลื่อนนวัตกรรม งานวิจัยและนักศึกษา ยกระดับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สู่บทบาทสำคัญคือการสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมใน EEC รวมไปถึงการปรับตัวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในทุกภาคส่วนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของโลกในยุค 5G อีกทั้งยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ-เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา รวม 30 องค์กร เพื่อผลัดดันให้เกิดโครงการ InnoSpace (Thailand) ให้เป็น National Startup Platform เพื่อบ่มเพาะ Startup และสนับสนุนให้งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการหรือมหาวิทยาลัย ถูกต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ตอนที่ 51 ก (18 เมษายน พ.ศ. 2562) ในประเด็นที่ (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และ (12) การพัฒนาการเรียนรู้

สตาร์ทอัพหรือวิสาหกิจเริ่มต้น

67302379_1743932325913490_528380113843126272_n

สตาร์ทอัพไม่ใช่แค่เรื่องของคนกลุ่มใด หรือส่วนราชการใดเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน เพื่อสร้างประเทศไปสู่การเป็น “ชาติสตาร์ทอัพ” ที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโต คนไทยได้งานทำอันคุ้มค่า ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนไทยให้หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศรายได้สูงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ กล่าวโดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการเปิดงาน “Startup Thailand 2019” งานเทคสตาร์ทอัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด STARTUP NATION เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ทรูดิจิทัลพาร์ค กรุงเทพฯ

สมาร์ทซีตี้หรือเมืองอัจฉริยะ

1554738288

สมาร์ทซีตี้คือเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย ในการนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รัฐบาลได้แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเป็นการร่วมมือของหลายหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดการบรูณาการอันประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. กระทรวงคมนาคม และ สำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. กระทรวง พลังงาน โดยตั้งสำนักงานเมืองอัจฉริยะแห่ง ประเทศไทย ขึ้นเพื่อดำเนินการผลักดันขับเคลอื่น ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ประชากร มุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศไทยสู่ยุคใหม่อย่างมั่นคง

เทคโนโลยีในยุค 5G

025_smartcity

จากนโยบายสตาร์ทอัพและสมาร์ทซีตี้จากทางภาครัฐและนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้เกิดพลังการสร้างสรรค์แบบไร้รอยต่อผสานเทคโนโลยีในยุค 5G เข้ากับแพลทฟอร์มในทุกสรรพสิ่ง “อาษาเฟรมเวิร์ค” เฟรมเวิร์คสำหรับสร้างแอปในยุค 5G เพื่อให้บริการประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเจริญสู่ทุกชุมชนทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชนและ SME ลดการแอปกระจุกเว็บกระจาย สามารถช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม (Social Change) เป็นเชิงประจักษ์และจับต้องได้ โดยในปีแรกได้ดำเนินการแล้วเสร็จกับหน่วยงานนำร่อง (Pilot Project) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันอัจฉริยะ 5 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี ได้แก่

บางลำพู

พิพิธบางลำพูจากกรมธนารักษ์ 

IMG_1579

บ้านบานเย็น บ้านโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 

2-8 poster

โรงละครแห่งชาติจากกรมศิลปากร

poster

พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่จากวัดเทพธิดาราม 

poster

เครื่องปั้นดินเผาของลุงสุรัตน์ เกาะเกร็ด ที่ได้รับ OTOP ระดับ 5 ดาว 

Local Startups

แอปพลิเคชันทั้ง 5 คือตัวแทนของ Local Startups ที่จะเข้ามาใช้องค์ความรู้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ชุมชน เพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การนำทาง การวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้เกิดการเชื่อมข้อมูลด้วย Open Data ระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชนแบบไร้รอยต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบในยุคของสมาร์ทซีตี้ 5G ด้วยอาษาเฟรมเวิร์ค อีกทั้งยังเป็นการตอบโจทย์ในการเข้าไปร่วมกับชุมชน ร่วมกันเรียนรู้ และให้ความช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน องค์กรต่างๆด้วยเทคโนโลยีแอปในยุค 5G และเกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม

 

สถาบันอาษาจะขออาสาเพื่อนำพลังของอาษาเฟรมเวิร์ค 5G ร่วมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วประเทศในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่และร่วมสร้างสรรค์แอปนวัตกรรมชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดขึ้นในยุค 5G ซึ่งจะช่วยพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมได้จำนวนมาก โดยผ่านจิตวิญญาณธรรมศาสตร์” หรือ “Thammasat Spirit” ที่ปลูกฝังให้ทุกคนไม่ให้มองแต่เพียงตนเอง แต่มองสังคม ประเทศแลประชาคมโลก

ใกล้ชิดกับอาษาเฟรมเวิร์คให้มากขึ้น

000ARSA_whatsdoing

จากตัวอย่างแอปพลิเคชันต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยอาษาเฟรมเวิร์คในงานด้านสมาร์ทซีตี้และสตาร์ทอัพที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยากให้ทุกท่านลองขยับเข้ามาเพื่อใกล้ชิดกับเฟรมเวิร์คที่ชื่ออาษากันให้มากขึ้น โดยมาลองเริ่มจาก อาษาเฟรมเวิร์คคือเทคโนโลยีฐานในทุกสรรพสิ่ง (Platform of Things) สามารถเชื่อมโยงและรองรับ การประมวลผล, การแสดงผล, การติดต่อสื่อสารผ่าน Cloud ได้แบบ One Stop Service โดยสามารถประยุกต์ใช้งานในยุค 5G ได้ดังต่อไปนี้

 1. DeepTech / AI นำไปสร้างปัญญาประดิษฐ์ด้วยอัลกอริทึม DeepLearning หรือ MachineLearning 
 2. MarTech / BigData Analytic นำไปสร้างแผนการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทาง Data Science 
 3. FinTech / Blockchain นำไปสร้าง ICO สกุลเงินดิจิทัลและเขียนอัลกอริทึม Blockchain 
 4. MedTech EdTech UX/UI นำไปสร้าง UX/UI ทางด้านการแพทย์และการศึกษาในทุกระดับชั้น
 5. AgTech / Controller นำไปควบคุมอุปกรณ์ Hardware ต่างๆผ่านทาง Cloud และ Smart Devices 
 6. ioT / {REST:API} ควบคุมอุปกรณ์ ioT ผ่าน Representational State Transfer {REST API} 
 7. UAV / TCP/UDP ควบคุม/ประมวลผล อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) ผ่านโปรโตคอล TCP หรือ UDP

การรับรองคุณภาพของผลงานอาษาเฟรมเวิร์ค

021_award
 1. ได้รับรางวัล IP Champion 2562 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาลิขสิทธิ์ ประเภทบุคคลธรรมดา จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา (อ้างอิงตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 203/2562 เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 )
 2. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับดีมาก: ผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รับเงินรางวัล 250,000 บาท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 3. รางวัลชนะเลิศการประกวด Thailand ICT Awards 2018 (TICTA) ในหมวด Business Service (ICT Services Solutions) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เป็นปีที่ 15 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดงาน The Asia Pacific ICT Alliance Awards 2018 (APICTA) ปีที่ 18 ณ เมืองกวางเจา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2561
 4. รางวัลชนะเลิศการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่น ในหมวด Digital Content (DLC) รับเงินรางวัล 40,000 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประกวด ASEAN ICT Awards 2018
 5. รางวัลผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจากงานวันนักวิจัย จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
 6. รางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) ประเภทที่ 3 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
 7. ขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับรองเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
 8. ลิขสิทธิ์รับรองโดยสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ รับรองเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

การศึกษาตลอดชีวิตกับอาษาเฟรมเวิร์ค

logo_course_opz

อาษาเฟรมเวิร์คเปิดให้บริการคอร์สออนไลน์ ฟรี! 7 x 24 ชม. กับพี่น้องประชาชนทั่วโลกผ่านทางแพลทฟอร์มการเรียนการสอนของ Udemy กับคอร์สเรียนที่ชื่อว่า ARSA Framework: Master of ARSA Script.โดยมีผู้เรียนทั่วโลกไปแล้วกว่า 4,817 คน หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรีตามลิงก์ด้านล่าง

https://www.udemy.com/arsa-framework-master-of-arsa-script

สรุป

arsa_framework_logo_2019

ธรรมศาสตร์คือผู้นำ สตาร์ทอัพ x สมาร์ทซีตี้ ด้วยอาษาเฟรมเวิร์ค 5G ที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกผลักดัน Startup จากภาครัฐเข้าไปสู้ ชุมชน และ SMEs ได้อย่าง Prototype Fast, Production Faster ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมา เป็นไปอย่างรวดเร็ว รู้ผลลัพธ์เร็วกว่า เกิดการวางแผนว่าควรไปต่ออย่างไรหรือวางกลยุทธ์ใดที่จะเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ มีการเชื่อมโยงกับ *แพลทฟอร์มการเงินได้ทุกแห่งบนโลกและสุดท้ายสามารถทำซ้ำ (Repeatable) และขยาย (Scalable) ผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดทั่วโลกได้ผ่าน Cloud

 

ประชาชนทุกคนจะได้เข้าถึงขุมพลังของเทคโนโลยี อาษาเฟรมเวิร์ค 5G ที่จะช่วยสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำในการสร้างผลิตภัณฑ์ในทุกมิติ ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลา มหาวิทยาลัยและอายุ เมื่อประชาชนมีโอกาส ประเทศก็มีโอกาสที่จะหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศรายได้สูงในไม่ช้าด้วยอาษาเฟรมเวิร์ค ในยุค Innovated in Thailand

*เชื่อมโยงผ่านทาง {REST:api}

อ้างอิง

[1] ปักธง 5 ยุทธศาสตร์ TRANSFORMATION มุ่งสู่การเป็น ‘มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต’. https://tu.ac.th/thammasat-transformation-defining-the-future 

[2] นิยาม “เมืองอัจฉริยะ”. https://smartcitythailand.or.th 

[3] อว. เปิดม่าน!! งาน Startup Thailand 2019 นำไทยสู่การเป็น “ชาติสตาร์ทอัพ” ปักธงกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ “สุวิทย์” ชูวิสัยทัศน์ไทยผนึกชาติอาเซียน สู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก. https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/304-startup-thailand-2019

[4] อาษาเฟรมเวิร์ค. http://www.arsa.ai

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *